▸ II

Weller Deil vo Irem Hirnkäschdle hot d´ Hose a?
Dr 30-Sekonda-Hirnkäschdles-Teschd
Gehirnkäschtle
I welle Richdong drä:d sich d´Dänzre?
dancer
Nemmedse d´ Farb, nedds Word. Sia hend blos 4 Sekonda fir je:de Uffgab!

4

Selle Figu:r gfalld mr am beschda...
Figur
Figur
Figur
di: basse am beschda zu:...
di: zwoi da obe basse am beschda zu:...
Passen
Passen
Passen
Welles Bild bassd no am e:schde zom Te:ma Freindschafd?
Freundschaft
Freundschaft
Freundschaft
Langedse sich an Grend.
Welle Haad wars?
Vrschrengged se jetzd emol d´Erm vorem Bruschdkaschde.
Welle Haad isch weidr o:ba?
Jetzt schlagedse d´ Fiaß i:berenander.
Weller Fuaß isch oba?
Glotzed se konzendri:rt uff irgend ebbes ond machedse oi:n Glotzbebbl zu:.
Weller Glotzbebbl isch offa?
Gradulation
Gehirn

Wie Digital bist du?
Mach den Test!